Menu

Kubeadm kullanarak Centos 7'ye Kubernetes Cluster Kurulumu

Kubeadm kullanarak Centos 7'ye Kubernetes Cluster Kurulumu

Role FQDN IP OS RAM CPU
Master kmaster.example.com 192.168.100.10 CentOS 7 2G 2
Worker kworker.example.com 192.168.100.20 CentOS 7 1G 1

Kmaster ve Kworker Sunucuları için yapılacaklar.

 Güvenlik Duvarını Devre Dışı Bırakma

systemctl disable firewalld; systemctl stop firewalld

Swap Devre Dışı Bırakma

swapoff -a; sed -i '/swap/d' /etc/fstab

SElinux Devre Dışı Bırakma

setenforce 0
sed -i --follow-symlinks 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux

Kubernetes Ağ İletişimi için sysctl ayarlarını güncelleyin

cat >>/etc/sysctl.d/kubernetes.conf<<EOF
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
EOF
sysctl --system

Docker Engine Kurulumu

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
yum install -y docker-ce-19.03.12
systemctl enable --now docker

Kubernetes Kurulumu

yum deposunu ekleme

cat >>/etc/yum.repos.d/kubernetes.repo<<EOF
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg
https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF

Kubernetes componentlerinin kurulumu

yum install -y kubeadm-1.18.5-0 kubelet-1.18.5-0 kubectl-1.18.5-0

Kubelet servislerini başlatma ve etkinleştirme

systemctl enable --now kubelet

Sadece Kmaster Sunucusunda Yapılacaklar

Kubernetes Cluster Başlatın

kubeadm init --apiserver-advertise-address=192.168.100.10 --pod-network-cidr=192.168.0.0/16

Calico Ağını Dağıtın

kubectl --kubeconfig=/etc/kubernetes/admin.conf create -f https://docs.projectcalico.org/v3.14/manifests/calico.yaml

Cluster Birleştirme

kubeadm token create --print-join-command
mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

Sadece Kworker Sunucusunda Yapılacaklar

Kubernetes Clusterına Giriş için Ana sunucudan önceki adımda kubeadm token create komutunun çıktısını kullanın ve burada çalıştırın.

Giriş yaptıktan sonra 

kubectl get nodes

ile nodeları listeleyebilirsiniz.

kubectl get ns

ile namespace'leri listeleyebilirsiniz.