Menu

Anydesk CentOS Kurulumu

cat > /etc/yum.repos.d/AnyDesk-CentOS.repo << "EOF"
[anydesk]
name=AnyDesk CentOS - stable
baseurl=http://rpm.anydesk.com/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://keys.anydesk.com/repos/RPM-GPG-KEY
EOF

CentOS 7 ve öncesi için;

yum install anydesk

CentOS 8 ve sonrası için;

dnf install anydesk

 

Faydalı Olması Dileğiyle,

Sunucupark